Συχνές ερωτήσεις

[accordion] [item title="Τι ενέργειες πρέπει να κάνω όταν μου συμβεί ατύχημα;"] Σε πρώτη φάση θα πρέπει να καλέσετε και να ενημερώσετε την "Φροντίδα ατυχήματος" που οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν στα τηλέφωνα που αναγράφονται πάνω στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας προκειμένου να σας στείλουν συνεργάτη για την συμπλήρωση της "Δήλωσης ατυχήματος" και να σας καθοδηγήσουν ή αν δεν είναι αυτό εφικτό ενημερώστε τον ασφαλιστή σας.
Επίσης να ειδοποιήσετε την τροχαία (100) για το συμβάν προκειμένου να γίνει καταγραφή στο "Δελτίο Συμβάντων Ατυχημάτων" και τις πρώτες βοήθειες (166) αν υπάρχει τραυματισμός. Σημειώνεται ότι η αστυνομική αρχή, αν και υποχρεωμένη να έρχεται μετά από κάθε κλήση, έρχεται σίγουρα και πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλείται όταν υπάρχει τραυματισμός.
Αν δεν καλέσετε την "Φροντίδα ατυχήματος" για το συμβάν θα πρέπει μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες να δηλώσετε το συμβάν στην ασφαλιστική σας εταιρεία.
Ανταλλάξτε τα στοιχεία σας με τον άλλον εμπλεκόμενο στο ατύχημα, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό κυκλοφορίας, ασφαλιστική εταιρεία, ονόματα μαρτύρων, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λ.π
Συμπληρώστε από κοινού με τον άλλον οδηγό του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού αν και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν σε αυτό. Εταιρείες Φιλικoύ διακανονισμού [/item] [item title="Πώς θα αποζημιωθώ από το ατύχημα που μου προκάλεσαν για υλικές ζημιές;"] Σε γενικές γραμμές και εφόσον έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δηλώσεις ατυχημάτων και ενημερώθηκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες, θα πρέπει να καλέσετε πραγματογνώμονα για να συντάξει την πραγματογνωμοσύνη που θα καταγράφει το κόστος της ζημιάς που υποστήκατε .
Εάν και οι δύο εταιρείες των εμπλεκομένων αυτοκινήτων ανήκουν στον φιλικό διακανονισμό θα καλέσετε πραγματογνώμονα από την δική σας εταιρεία, αν δεν ανήκουν θα καλέσετε πραγματογνώμονα από την εταιρεία του υπαίτιου αυτοκινήτου.
Τονίζετε ότι δεν θα πρέπει να γίνει επισκευή του αυτοκινήτου σας χωρίς πρώτα να συνταχθεί η πραγματογνωμοσύνη από τον εντεταλμένο από την εταιρεία πραγματογνώμονα.
Στην συνέχεια και εφόσον αυτό το στάδιο ολοκληρωθεί και μετά την αποδοχή και έγκριση της επισκευής από την εταιρεία του υπαίτιου αυτοκινήτου μπορείτε να ξεκινήσετε τις εργασίες επισκευής του αυτοκινήτου σας, ή στο συνεργαζόμενο συνεργείο με την εταιρεία αν επιθυμείτε ή σε άλλο συνεργείο της επιλογή σας.
Εφόσον ολοκληρώσατε την επισκευή του αυτοκινήτου σας για να προχωρήσει η εταιρεία στην αποζημίωσή σας θα πρέπει να προσκομίσετε στην ασφαλιστική εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως:
1. Δήλωση ατυχήματος
2. Δελτίο συμβάντων τροχαίας
3. Τιμολόγια επισκευής (αν δεν επιλέξατε συνεργαζόμενο συνεργείο)
4. Εξουσιοδότηση αν έχετε ορίσει άλλον.
5. Άλλα απαραίτητα έντυπα που ζητήθηκαν.
 Σε κάθε περίπτωση και για περισσότερες λεπτομέρειες, διευκρινήσεις και προϋποθέσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε και να συμβουλευτείτε την ασφαλιστική σας εταιρεία ή τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο. [/item] [item title="Τι γίνεται αν δεν εχω ασφαλισμένο το αυτοκινητό μου;Ποιά τα πρόστιμα;"] Στο πρώτο στάδιο, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) θα προβαίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία στην ηλεκτρονική διασταύρωση των αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων) των ασφαλισμένων οχημάτων (Κέντρο Πληροφοριών) και των κυκλοφορούντων νομίμως οχημάτων (αρμόδια Υπουργεία) και θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία οχήματα.
Στη συνέχεια, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος (είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων TaxisNet, είτε στην τελευταία δηλωθείσα φορολογική κατοικία), καλώντας τον άμεσα να ασφαλιστεί, πληρώνοντας ταυτόχρονα ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Νόμο και κυμαίνεται από 100€ έως 250€ ανάλογα με τον τύπο και τον κυβισμό του οχήματος.
 Σήμερα, το ύψος του παραβόλου ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος ως εξής: o εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc, o εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω, o διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc, o διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.
 Τέλος, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης παραλείψει να προβεί είτε στη σύναψη της ασφάλισης με την πληρωμή του παραβόλου, είτε στην παροχή των ανωτέρω διευκρινίσεων, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει τα στοιχεία του και τα στοιχεία του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του και θα επιβάλλονται σε βάρος του οι ήδη υφιστάμενες και προβλεπόμενες από το Νόμο διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους ανασφάλιστους ιδιοκτήτες οχημάτων (άρθρο 5 παρ. 4 και άρθρο 12 Π.Δ. 237/1986). [/item] [item title="Είμαι ασφαλισμένος και παρ’ όλα αυτά μου επιβλήθηκε πρόστιμο από λάθος.Τι πρέπει να κάνω;"] Θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την ασφαλιστική εταιρία σας και να ζητήσετε να διορθώσει τυχόν λάθος (π.χ. στον αριθμό κυκλοφορίας) στην ενημέρωση που έχει κάνει για το όχημά σας προς το Κέντρο Πληροφοριών.
 Η ασφαλιστική εταιρία σας θα πρέπει επίσης να ενημερώσει για τη διόρθωση του λάθους τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτσι ώστε το όχημά σας να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των ανασφάλιστων οχημάτων. [/item] [item title="Τι είναι ο Φιλικός διακανονισμός;"] Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων.
Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.
Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δεν φταίει ή στο βαθμό που δεν φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις : - οι ασφαλιστικές εταιρείες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, - η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα, η δε αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 12.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 30.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα. [/item] [item title="Πώς θα αποζημιωθώ όταν με χτυπήσει ανασφάλιστο αυτοκίνητο;"] Υπάρχουν δύο (2) τρόποι αποζημίωσης :
Α. Σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι ο οδηγός ανασφάλιστου οχήματος, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία από το ατύχημα αυτό δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την καταβολή της αποζημίωσης στον τρίτο ζημιωθέντα, το Επικουρικό Κεφάλαιο δικαιούται να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επικουρικό Κεφάλαιο (Δ. Αεροπαγίτου & Μακρή 1, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210 332 7400, fax 210 332 7426-7, www.epikef.gr, e-mail:auxifund@epikef.gr).
Β. Υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, και την κάλυψη «Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο» και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής. [/item] [item title="Τι είναι η Μικτή ασφάλιση (Ιδιες ζημιές) και τι ειναι η απαλλαγή;"] Με τη μικτή ασφάλιση, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα. “Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας.
Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής ζημία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων.
Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε. [/item] [item title="Εχω το αυτοκινητό μου ακινητοποιημένο απο βλάβη, πρέπει να το εχω ασφαλισμένο;"] Σύμφωνα με το Νόμο, η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος υφίσταται διαρκώς και για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς τούτο να εξαρτάται από το αν κινείται ή λειτουργεί το όχημα, εκτός και αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος (δηλαδή έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την Πολιτεία διαδικασία ακινησίας) παύει να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης αυτού.
Οποιαδήποτε άλλη «ακινητοποίηση», π.χ. σε μάντρα αγοράς αυτοκινήτων, στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του ιδιοκτήτη, στο χώρο φύλαξης της εταιρίας ενοικιάσεως αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών κ.λπ., σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος. [/item] [item title="Εμπλοκή σε ατύχημα στο Εξωτερικό και πράσινη κάρτα"] Για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα σε περίπτωση εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα : - Λίγες ημέρες, πριν από το ταξίδι σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρία στην Ελλάδα.
Έκδοση Πράσινης Κάρτας δεν απαιτείται σε περίπτωση που πρόκειται να ταξιδέψετε προς τις χώρες του Ε.Ο.Χ., (τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάϊν) την ΑΝΔΟΡΑ και την ΣΕΡΒΙΑ και εφόσον το ασφαλιστήριο που σας χορηγεί η ασφαλιστική εταιρία σας φέρει αποτυπωμένα τα στοιχεία της ασφάλισης σας και με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικά).
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η πράσινη κάρτα αποτελεί έντυπο διεθνώς γνωστό που διευκολύνει τη διαδικασία αποζημίωσης των θυμάτων, καθώς περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το διακανονισμό της ζημίας.
 Η Πράσινη Κάρτα καλύπτει την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι την ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων (ασφάλιση πυρός, κλοπής, μικτή ασφάλιση κ.λπ.) που τυχόν διαθέτετε στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε κάλυψη προαιρετικών κινδύνων και στο Εξωτερικό, θα πρέπει να το ζητήσετε και να το συμφωνήσετε ρητά, πριν από την αναχώρησή σας, με την ασφαλιστική εταιρία σας, πληρώνοντας πιθανώς κάποιο επασφάλιστρο. -
Σε περίπτωση που προκαλέσετε ατύχημα, η δήλωση ατυχήματος πρέπει να υποβάλλεται στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης του τόπου του ατυχήματος αλλά και στην ασφαλιστική εταιρία σας κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης όλων των χωρών που συμμετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας αναγράφονται στην πίσω όψη του εντύπου της πράσινης κάρτας. - Σε περίπτωση εμπλοκής στο εξωτερικό σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από άλλη χώρα της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., έχετε τη δυνατότητα να προβείτε κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.
Το ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο αποτελεί υπηρεσία του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων (τηλ. 210 332 7400) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους Αντιπροσώπους Ζημιών στην Ελλάδα των ασφαλιστικών εταιριών που εδρεύουν στις χώρες της Ε.Ε. -
Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολλές ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν, σήμερα, στους ασφαλισμένους τους την υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος» και στο εξωτερικό.
Επομένως, σε περίπτωση εμπλοκή σας σε ατύχημα στο εξωτερικό ειδοποιήστε άμεσα την υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος» της ασφαλιστικής σας εταιρίας, εφόσον τούτη σας παρέχεται στις χώρες που ταξιδεύετε, προκειμένου να σας βοηθήσουν και να σας διευκολύνουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.
 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). (Ξενοφώντος 9, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 32 23 324, 210 32 36 562, fax: 210 32 38 370, www.mib-hellas.gr, e-mail : claims@mib-hellas.gr) [/item]
  [item title="ΚΤΕΟ Κάθε πότε γίνεται ο Τεχνικός Έλεγχος και γιατί;"] Το αυτοκίνητο είναι το βασικό µέσο µεταφοράς στην καθηµερινότητά µας. Ακόµα και αν δεν το καταλαβαίνουµε, αθροιστικά στη ζωή µας περνάµε πολύ χρόνο µέσα στο αγαπηµένο µας µεταφορικό µέσο. Σύµφωνα µε έρευνες, ένας µέσος άνθρωπος ξοδεύει 1.099 από τις 28.834 µέρες της ζωής του πίσω από το τιµόνι. Βασικό µέρος, λοιπόν, της ευθύνης που έχουµε απέναντι στον εαυτό µας, τους συνεπιβάτες µας και τους διερχόµενους οδηγούς, είναι να διενεργούµε τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους του οχήµατος µας, στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ), για να διασφαλίζουµε την ασφαλή µετακίνησή µας µέσα και έξω από τις πόλεις.

 Όλα τα οχήματα, σύμφωνα με το νόμο 3346/2016, πρέπει να περνούν από Τεχνικό Έλεγχο τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να «παραταθεί» για περίπου μία εβδομάδα. Δηλαδή, εάν το όχημά σας το έχετε αγοράσει στις 20 Δεκεμβρίου του 2018, πρέπει να περάσει ΚΤΕΟ μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου του 2022. Εν συνεχεία, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια (το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ακριβή ημερομηνία λήξης του προηγούμενου KTEO).

 Καλό είναι, λοιπόν, να εντάξουμε στον προγραμματισμό μας τον τεχνικό έλεγχο για να αποφύγουμε τυχόν ζημιά ή ένα τσουχτερό πρόστιμο μετά από έλεγχο της τροχαίας ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλά ΚΤΕΟ, πλέον, ενημερώνουν με e-mail και sms τους πελάτες τους για να μη χάνουν την προθεσμία ελέγχου. Επιπλέον, τα ΚΤΕΟ βγάζουν και την κάρτα καυσαερίων ανεξάρτητα από τον τεχνικό έλεγχο.

 Όταν πάμε για τον τεχνικό έλεγχο, πρέπει να έχουμε μαζί μας ταυτότητα ή διαβατήριο, την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών. Επίσης, αν το όχημα έχει δηλωμένο καύσιμο το υγραέριο, χρειάζεται άδεια που να αναγράφεται το υγραέριο, προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ και αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ελέγχου εγκατάστασης.

 • Εξωτερικά το όχημα για οξειδώσεις και χτυπήματα
• Ταυτοποιείται το όχημα με τα υπόλοιπα στοιχεία όπως είναι οι πινακίδες και ο αριθμός του πλαισίου και του κινητήρα
• Μετρούνται οι εκπεμπόμενοι ρύποι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι στο πλαίσιο που ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία
• Την σύγκλιση-απόκλιση των τροχών του οχήματος
• Την απόδοση των φρένων και του χειρόφρενου • Την απόδοση της ανάρτησης
• Τα φώτα του οχήματος
• Τη ρεζέρβα και τον εξοπλισμό με πυροσβεστήρα, τρίγωνο, φαρμακείο
• Τα ελαστικά
• Τα τακάκια
• Την εξάτμιση

 Τί γίνεται σε περίπτωση επανελέγχου;

 Ο έλεγχος, κατά μέσο όρο, στα επιβατηγά οχήματα διαρκεί περίπου μισή ώρα. Όταν τελειώσει, τα ενδεχόμενα είναι δύο: να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και όλα να είναι όπως πρέπει ή να χρειαστεί να γίνει επανέλεγχος. Στη δεύτερη περίπτωση έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές. Το ΚΤΕΟ μας δίνει 20 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών τα κέντρα δίνουν επιπλέον 10 ημέρες.

 Τί γίνεται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία;

 Παίρνουμε το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματός μας, το οποίο και αναγράφει σε ποια κατάσταση βρίσκεται το όχημά μας, καθώς επίσης και την επόμενη ημερομηνία για τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αν το βιβλιαράκι χαθεί, το ζητάμε ξανά από την εταιρεία ελέγχου που είχε πραγματοποιήσει το σχετικό έλεγχο

 Τί πληρώνουμε όταν είμαστε εκπρόθεσμοι;

 Πέρα από το πρόστιμο που μπορεί να μας επιβάλλει η τροχαία ή τον εντοπισμό μας στις διασταυρώσεις ηλεκτρονικών αρχείων από την ΑΑΔΕ, πληρώνουμε επιπλέον παράβολο υπέρ του δημοσίου για τον εκπρόθεσμο έλεγχο. Έτσι, εάν καθυστερήσουμε τον έλεγχο:

 • Για 30 ημέρες, πληρώνουμε πρόστιμο 16 ευρώ
• Από 30 μέρες μέχρι και 6 μήνες, πληρώνουμε πρόστιμο 33 ευρώ
• Από 6 μήνες και πάνω, πληρώνουμε πρόστιμο 65 ευρώ

 Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, πλέον, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου καταγράφονται και τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα με σκοπό να καταπολεμηθεί το μείζον ζήτημα των «γυρισμένων χιλιομέτρων» στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Πηγή: www.ergohellas.gr [/item]

 [item title="ALL"] Your Text Here [/item]
 [/accordion]

COMMENTS

Ασφαλειες Ζωγράφος
Όνομα

ΑΓΡΟΤΙΚΟ,1,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,6,ΕΙΔΗΣΕΙΣ,4,ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ,1,ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,13,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,1,ΜΗΧΑΝΗ,1,ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ,1,ΠΡΟΙΟΝΤΑ,12,ΤΡΑΚΤΕΡ,1,ΦΟΡΤΗΓΟ,1,ΧΡΗΣΤΙΚΑ,7,BOAT,1,BUSINESS,1,CAPITAL,3,FEATURE,6,HEALTH,3,HOME,1,MAINPOST,2,
ltr
static_page
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Συχνές ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
https://www.asfaleieszografos.gr/p/blog-page_21.html
https://www.asfaleieszografos.gr/
https://www.asfaleieszografos.gr/
https://www.asfaleieszografos.gr/p/blog-page_21.html
true
5564806429454080046
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αυγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy